By A Web Design

Yüzme havuzlarının şartlandırılmasının amacı havuz suyu niteliğini sağlık, güvenilirlik ve estetik açıdan doğru ve sürekli olarak sağlayarak, insan sağlığı açısından problemsiz hale getirmektedir. İdeal bir havuz suyu steril olmalı, içme suyu niteliklerini taşımalı ve bu özelliklerin sürekli olarak korunması sağlanmalıdır.
Suyun temizliği veya kirliliği su içindeki yabancı maddelerin konsantrasyonuna bağlıdır. Havuza girenlerden ve çevreden gelen mikroorganizmalar ve diğer kirliliklerin bir kısım arıtma işlemi sonucunda elimine edilir, diğer kısmı ise havuz suyuna katılan oksitleyici dezenfeksiyon maddelerince yok edilirler. Havuz içindeki dezenfeksiyonun etkinliğinin kontrolü için 10⁴ adet psemdomonos qeruginosa’nın en geç 30 sn içinde yok edileceği esas alınmıştır.
Su hazırlığı ile sistemden uzaklaştırılamayan maddelerin konsantrasyonu, su ilavesi yoluyla belirlenen sınırlar içerisinde tutulur.
Su hazırlığı ve dezenfeksiyonun etkinliği havuz içerisindeki akışın dolayısıyla karışımın doğruluğuna bağlıdır. Havuz suyu filtrasyon ve sirkülasyon sistemi su değerinin her yerde aynı olmasını ve havuzda oluşan kirliliğin en kısa yoldan sistemden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. Dezenfeksiyonun etkinliği sirkülasyonun doğruluğuna bağlıdır.
Firmamız ürünleri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, Uluslararası Çevre Standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Ayrıca gerekli kalite belgeleri ve sertifikalara da sahiptir.

Kimyasal özellikler


Parametre
Analiz AralığıBirimSınır Değerler
En azEn çok
Siyantirik asit(1>  -100
Biguanid2  230
Hidrojen Peıoksid>2>  4080
pH(2)  6.57.8
Amonyum(:)   0.5
Nitıit   0.5
Nitrat   50
BakırAyda bir defaıng/L 1
Alüminyum   0.2
Toplam alkalinite(2) (CaC03)  30180
Bağlı klor(3)   0.2
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest
klor(3)
  11.5
Açık yüzme havuzu suyu serbest
klor3
  13
Serbest klor(4)  0.30.6
(1) Suyuıı dezenfeksiyonıuıda stabilizatöılü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(2) Suyun dezenfeksiyonıuıda "hidrojen peroksit + biguanide" kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu dununda pH 8.2 . amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.
(3) Suyun dezenfeksiyonıuıda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon. UY. kloıdioksit ve diğer dezeııfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.
NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.  

Fiziksel özellikler

ParametreAnaliz Aralığıİstenen Değer
RenkAyda bir defaPt/Co olarak 10 birim
BulanıklıkAyda bir defaSi02 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da
NTU veya FNU olarak 0.5 birim
Sıcaklık(1)Ayda bir defa Eıı azEn çok
Kapalı havuz26 °C28 °C
Açık havuz26 °C38 °C
(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

Mikrobiyolojik özellikler

Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre
Önerilen Metot(1)Analiz Sıklığı<2)Sınır Değerler
Toplanı koloni (jenıı)
sayısı
TS EN ISO 6222Ayda bir defa200 CFU(3) /ml
Toplanı kolifomı bakteriTS EN ISO 9308-10/100 ml
Escheıiclıia coli (E. Coli)TS EN ISO 9308-10/100 ml
Pseudoıııoııas aeruginosaTS EN ISO 162660/100 ml
(1) Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstennek şartı ile başka bir metodu da kullanabilir.
(2) Yüzme havuzu kullanımının yoğıuı olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa ohnalıdu'.
(3) CFU Colony Forming Uııit (koloni oluşturan birini).

İşletmeci tarafından yapılacak analizler

İşletmeci Tarafından Yapılacak Analizler

Parametre
 Analiz AralığıBirimSınır Değerler
 Eıı azEıı çok
SıcaklıkKapalı Yüzme
Havuzu
 °C2628
Açık Yüzme
Havuzu
 2638
Bişuaııid1  ııış/L230
Hidrojen Peıoksid(1) ilki havuzunııış/L4080
pH(1)Tatlı ve
Deniz suyu
kullanımından önce
ve izleveıı 4'er
saatlik aralıklarla
olmak üzere günde
en az 3 defa
 6.57.8
 Açık ve kapalı
yüzme
havuzları
   
Serbest klor(2)Kapalı yüzme
havuzu
 ııış/L11.5
Açık yüzme
havuzu
 ııış/L1-y
3
Serbest klor(3)Açık ve kapalı
yüzme
havuzları
 ııış/L0.30.6
Siyaııürik asit(4) Her günııış/L--100
Toplam alkaliııite(1)
(CaC03)
 Haftada bir defaııış/L30180
Renk Her günPt/Co olarak 10 birim
Bulanıklık Her günSi02 veya Jaksoıı birimi
olarak 5 birim ya da NTU
veya FNU olarak 0.5 birim
(1) Su\auı dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit+bigııanide kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8.2 ve toplanı alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.
(2) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(3) Suyun dezenfeksiyonu için ozon. UV. kloıdioksit ve diğer dezeııfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(4) Suyım dezenfeksiyonunda stabilizatörlii klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.
NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.


pps
Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi Çağlayan Sokak No:4 Daire:3
Samandıra-Sancaktepe/İSTANBUL
logobyc
byc